fbpx

Medzinárodný maratón mieru

Sunday 01/10/23
Košice

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete, odštartuje v roku 2023 svoj 100-ročník. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športovo-bežecké a tiež športovo-spoločenské podujatie, s najväčšou tradíciou a najdlhšou kontinuitou.

MIESTO KONANIA

Košice, Slovenská republika

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY MMM

Maratón (42,195 km)
Polmaratón (21,097 km)
Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km)
Inline (20 km)
Handbike (20 km)

ČASOVÝ LIMIT

Časový limit pre dokončenie disciplíny maratón je 6 hodín. Preteky budú ukončené v čase, ktorý nastane po uplynutí tohto limitu. Pre ostatné disciplíny MMM platí pravidlo, že budú ukončené podľa rozhodnutia uvedeného v Záverečných pokynoch, najneskôr však v rovnakom čase ako Maratón. Účastníci, ktorí sa budú nachádzať na trati po uplynutí tohto limitu znášajú na vlastné nebezpečie všetky riziká s tým spojené.

VEKOVÝ LIMIT

Maratón, Polmaratón, Handbike – 18 rokov (ročník 2005 a starší)
Štafeta Magna Maratón 4×1/4 – 15 rokov* (ročník 2008 a starší)
Inline – 15 rokov* (ročník 2008 a starší)

*Účastníci vo veku do 18 rokov sa môžu zúčastniť len vybraných disciplín. Pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu.

VEKOVÉ KATEGÓRIE

Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor v disciplínach Maratón a Polmaratón výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách:
M40, Z40 (1983 – 1974)
M50, Z50 (1973 – 1964)
M60, Z60 (1963 – 1954)
M70, Z70 (1953 a starší)
Ostatné disciplíny sú vyhodnocované bez vekových kategórií.

ODMENY

Finančné odmeny a vecné ceny získajú Účastníci MMM podľa osobitného rozpisu, ktorý Organizátor zverejní 15 dní pred konaním Podujatia.

STANOVENIE VÝSLEDKOV

Oficiálne výsledky v jednotlivých disciplínach MMM po ich overení zverejní Organizátor Podujatia na svojom webovom sídle www.kosicemarathon.com v primeranej lehote po ukončení Podujatia.

PROTESTY

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo priebehu súťaže niektorej z disciplín, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné protest podať a doručiť mu ho prostredníctvom kancelárie pretekov.

Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci protestu sa musí podať jury do 30 minút od:
a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná odvolanie za bezpredmetné.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa Medzinárodného maratónu mieru. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

map
contact