fbpx

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,
radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúva krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus /ďalej KRT/, so sídlom Hlavná ulica č. 48, 040 01 Košice, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov.
S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na sekretariát KRT, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.
Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom.
Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

Kto je prevádzkovateľ a aké sú jeho kontaktné údaje?
Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov Košice Región Turizmus.
Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Košice Región Turizmus
Hlavná 48, 040 01 Košice
041 00 Košice
tel: 0905 335 696

eniko.kornecka@kosiceregion.com

www.kosiceregion.com, www.terraincognita.sk, www.unesconadosah.sk

Na tejto kontaktnej adrese môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Kto môže byť dotknutou osobou?
Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať v rámci plnenia našich úloh, sú (v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie), najmä nasledovné osoby:

 • zamestnanci KRT;
 • fyzické osoby v súčinnosti s našou organizáciou, pri kontaktovaní v súvislosti s plnením jej úloh;
 • účastníci verejného obstarávania;
 • sťažovateľ;
 • fyzické osoby, s ktorými KRT uzatvára zmluvu;
 • zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb;
 • fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore KRT;
 • účastníci výletov a podujatí, ktoré organizuje KRT;
 • kandidáti na voľnú / obsadzovanú pozíciu…

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:

 • evidencia správ o vykonaných kontrolách podľa zákona č. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia podkladov žiadostí o platbu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s kontrolou verejného obstarávania a so samotným verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z. niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov KRT podľa súvisiacich právnych predpisov (najmä zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov);
 • evidencia sťažností fyzických osôb podľa zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
 • registrácia zmlúv a povinné zverejňovanie informácií a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracovanie účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov úradu za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti na základe oprávnených záujmov KRT;
 • obsadenia voľného pracovného miesta na základe súhlasu prípadného kandidáta na obsadzovanú pozíciu.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?
Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa). Konkrétny rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.
Radi by sme upozornili, že v niektorých prípadoch, napr. na akcii/výlete sa robia fotografie a videá, ktorými KRT prezentuje svoju činnosť na webovom sídle spoločnosti a na sociálnych sieťach.

Čo v prípade neposkytnutia osobných údajov?
V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

 • uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti,
 • v rámci činnosti našej cestovnej agentúry predávame vstupenky na podujatia a lístky na výlety aj online, pri kúpe ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu na diaľku. V prípade, ak nám osobné údaje neposkytnete, potom nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov KRT. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

Ako získavame Vaše údaje?
Osobné údaje získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie.
V niektorých prípadoch ale získavame údaje aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zákonných zástupcov alebo zamestnávateľov, prípadne iných štátnych a verejných orgánov.

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme?
V závislosti od účelu spracúvania údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, správcovi dane, Úradu pre verejné obstarávanie SR, a pod.);
 • sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Zoznam našich zmluvne oprávnených sprostredkovateľov osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať.
Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu.

Kde Vaše osobné údaje spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame len v rámci SR, príp. EÚ v prípade zamestnancov KRT .

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?
Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), našim registratúrnym plánom, zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.
Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu účinnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania, po dobu tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas konania po podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).
Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Aké sú Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov?
V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi – to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný;
 • na opravu chybných údajov kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
  • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely;
  • je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
  • ak je spracúvanie nezákonne;
 • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať osobne alebo s využitím kontaktných údajov KRT;
 • kedykoľvek nás kontaktovať, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Takisto by ste nás mali kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov) alebo príslušný súd.

V čom spočíva Vaše právo namietať?
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť prostredníctvom sekretariátu našej organizácie, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov KRT.
V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.

Ako často aktualizujeme túto informáciu?
Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle www.kosiceregion.com.