fbpx

Hrad Zemplín

Zvyšok župného hradu, nachádzajúci sa na rozľahlom plochom návrší staršieho hradiska (121 m n.m.) obce Zemplín. Okraje návršie zvyšujú 5 m vysoké valy, ktoré ukrývajú drevozemné hradby pôvodne keltsko-dáckeho, neskôr slovanského hradiska. Od 11. stor. sa stáva župným centrom – hradom. V 12. stor. vňom postavili románsky kostol, v 13. stor. sa stal aj centrom župnej cirkevnej správy. Vystriedali sa v ňom viacerí majitelia (Peter, syn Petéňa, Drugethovci, Perényiovci). Počas protihabsburských povstaní bol viackrát vypálený a od začiatku 18. stor. bol už pustý. V druhej polovici 17. storočia vystavali pod hradom väčšiu budovu – Župný dom, ktorý po viacerých úpravách a zmenách účelu využitia stojí dodnes. Po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2014 sú tu prezentované archeologické nálezy, ako aj dobové zariadenie, nástroje, náradie a predmety dennej potreby. Časom postavenie sídla ako župného (stoličného) centra upadalo. V 17. storočí hrad vypálili, viac už obnovený nebol. Medzi významné archeologické objavy v obci možno zaradiť depot (hromadný nález) 48 bronzových predmetov (kosákov, sekier, dláta, oštepov, noža, meča, sekeromlatov, ihlice, náramkov a nákrčníka) z konca doby bronzovej, objavený pri úpravách tunajšieho hospodárskeho dvora, ako aj železné okovy. V dedine sa nachádza i požičovňa elektrobicyklov – využiť na to možno mobilnú aplikáciu, k dispozícii je tiež nabíjacia stanica a odpočívadlo pre cykloturistov.

Zemplín
mapa