fbpx

Podmienky používania

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel (ďalej len „webová stránka), ktorej súčasťou je aj mobilná aplikácia Košice región (ďalej len „mobilná aplikácia), je krajská organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, so sídlom Bačíkova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 42319269 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Nevyhnutým predpokladom pre používanie webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel, resp. mobilnej aplikácie Košice región je oboznámenie sa a súhlas užívateľa s nižšie uvedenými Podmienkami používania. Používanie webovej stránky alebo mobilnej aplikácie znamená, že užívateľ súhlasí s Podmienkami používania. Ak užívateľ s podmienkami používania nesúhlasí, zakazuje sa mu ďalšie používanie webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel  alebo mobilnej aplikácie Košice región.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo – podľa potreby či vlastného uváženia – meniť tieto Podmienky ako celok alebo čiastočne. O takejto zmene prevádzkovateľ informuje užívateľov primeranými spôsobmi, najmä však zverejnením aktualizovaných Podmienok na webovom sídle prevádzkovateľa. V takom prípade budú zmeny platné dňom zverejnenia na webovej stránke. Ak užívateľ s novými Podmienkami nesúhlasí, zakazuje sa mu ďalšie používanie webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel alebo mobilnej aplikácie Košice región. Ak po zmene Podmienok užívateľ pokračuje v používaní webovej stránky alebo aplikácie, znamená to súhlas s novými Podmienkami.

Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte webovú stránku www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilnú aplikácu Košice región.

2. Duševné vlastníctvo a autorské práva

Webovú stránku www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilnú aplikáciu Košice región je dovolené používať výlučne na informačné účely zo súkromných alebo pracovných dôvodov. Prevádzkovateľ je držiteľom všetkých autorských práv vzťahujúcich sa k akémukoľvek obsahu, ktorý prevádzkovateľ uverejňuje na webovej stránke www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel alebo v mobilnej aplikácii Košice región, a to vrátane textu, dizajnu stránok a aplikácie, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení, ako aj spôsobu usporiadania súborov umiestnených na webovej stránke www.kosiceregion.com alebo v mobilnej aplikácii Košice región.

3. Ochrana údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilnej aplikácie Košice región dbá na ochranu osobných údajov užívateľov. S podrobnými informáciami o ochrane a spracúvaní osobných údajov je možné sa oboznámiť na odkaze: https://www.kosiceregion.com/sk/gdpr/

Prevádzkovateľ používa na webovej sránke www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a v mobilnej aplikácii Košice región kódy tretích strán. Ide o kódy spoločností Google a Facebook, ktoré prevádzkovateľovi pomáhajú analyzovať správanie návštevníkov a komunikovať s nimi adresnejšie a efektívnejšie.

Webová stránka www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel i mobilná aplikácia Košice región používajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, čo sú textové súbory ukladané do zariadenia užívateľa, umožňujúce analýzu spôsobu používania. Informácie v súbore cookie o užívaní stránky, vrátane IP adresy užívateľa, demografických a geografických ukazovateľoch, budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch amerických. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. sa nachádzajú na odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Užívateľ môže zabrániť sledovaniu dát o svojej aktivite, a to po nainštalovaní doplnku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout do svojho webového prehliadača.

4. Zodpovednosť

Informácie, služby, softvér a ďalší obsah webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilnej aplikácie Košice región prevádzkovateľ poskytuje bez akejkoľvek záruky. Zodpovednosť za používanie webovej stránky i mobilnej aplikácie je na strane užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, straty alebo ujmy na hardvéri a / alebo softvéri spôsobené používaním webovej stránky alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, straty alebo ujmy na hardvéri a / alebo softvéri spôsobené počítačovými vírusmi a škodlivým softvérom, ktoré môžu napadnúť zariadenie užívateľa pri používaní, prístupe a sťahovaní ľubovoľného obsahu z webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

Webová stránka a mobilná aplikácia môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za ich obsah a prístup na ne. Prístup na stránky z hypertextových odkazov a ich používanie je na vlastnú zodpovednosť užívateľa.

Prevádzkovateľ neručí za to, že webová stránka www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilná aplikácia Košice región budú prevádzkované trvalo, bez prerušenia a že budú bez chýb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obsah webovej stránky a mobilnej aplikácie zmeniť, upraviť, prípadne prevádzku pozastaviť alebo zrušiť bez povinnosti informovať o tom užívateľov.

5. Newsletter

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilnej aplikácie Košice región možnosť odoberať informačný newsletter Košice región. Newsletter je služba priameho elektronického marketingu a prevádzkovateľ ho užívateľovi zasiela na ním zadanú e-mailovú adresu, na základe vyjadreného súhlasu. Newsletter obsahuje rôzne druhy informácií, cestovateľské tipy, multimédiá, avíza na podujatia či ponuky výletov organizované prevádzkovateľom alebo tretími stranami.

Prevádzkovateľ používa na zasielanie newslettra službu tretej strany MailChimp. Služba MailChimp umožňuje sledovanie analytických dát o príjemcovi e-mailu (zistenie IP adresy, používaný jazyk zariadenia, správanie príjemcu e-mailu), na základe ktorých prevádzkovateľ webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel a mobilnej aplikácie Košice región dokáže vyhodnocovať efektívnosť komunikácie a podniknúť remarketingové aktivity. Údaje užívateľov, ktorí sú prihlásení na odber newslettra, sú uložené na serveroch spoločnosti MailChimp v Spojených štátoch amerických a spadajú do Programu na ochranu osobných údajov EU-US Privacy Shield, ktorý spĺňa podmienky na ochranu osobných údajov definované nariadeniami GDPR.

K odberu newslettra sa užívateľ prihlasuje vyplnením príslušného poľa na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii prevádzkovateľa, uvedením svojej e-mailovej adresy a udelením súhlasu so zasielaním newslettra i spracovaním osobných údajov.

Užívateľ sa môže z odberu newslettra kedykoľvek odhlásiť, a to buď cez odkaz v päte každého prijatého e-mailu, alebo zaslaním e-mailu na newsletter@kosiceregion.com.

6. Odporúčané rozšírenia internetového prehliadača

Niektoré dokumenty a doplňujúce informácie, ktoré prevádzkovateľ poskytuje na stiahnutie, sú vo formáte PDF. Pre ich korektné zobrazenie sa užívateľom odporúča mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov Adobe Reader, ktorý je možné stiahnuť si na stránkach spoločnosti Adobe Systems, Inc.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky sa riadia platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z používania webovej stránky www.kosiceregion.com, www.kosiceregion.travel alebo mobilnej aplikácie Košice región bude riešený prednostne dohodou prevádzkovateľa a užívateľa. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na začatie konania na miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto Podmienok v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak niektoré ustanovenie uzná súd ako neplatné, bude toto ustanovenie odstránené. V takom prípade zostáva zvyšok Podmienok v plnej platnosti a účinnosti.

 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo