fbpx

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Hovorí sa, že ak ste neboli v Michalovciach na Kostolnom námestí, akoby ste mesto ani nenavštívili. Možno preto, že práve tu sa nachádza krásny barokovo – klasicistický kaštieľ zo 17. storočia, v ktorom sídli Zemplínske múzeum.

Keď Matej Bel, ktorý patril medzi najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, opísal michalovský kaštieľ šľachticov ako „rozľahlú budovu uzavretú štyrmi baštami a so širokým dvorom“, ešte netušil, že raz bude táto budova plná vzácnych zbierok a expozícií. A keďže tento mysliteľ a vedec príležitosť prezrieť si múzeum nemá, určite si ju nenechajte ujsť aspoň vy. Múzeum patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku.

Bolo by zaujímavé dnes konfrontovať fakty a súvislosti z histórie či geografie múzea s legendárnym Belovým štvorzväzkovým vlastivedným dielom Historicko-zemepisné znalosti o novom Uhorsku. Zemplínske múzeum vám to umožní. Dokumentuje celkový kultúrno - historický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu, ale aj živú a neživú prírodu. V priestoroch kaštieľa sú umiestnené zbierky a expozície. Kaštieľ, bývalé hospodársko - správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou dokladajú udomácňovanie kresťanstva v regióne Zemplína. Objavené a skúmané boli v 70. rokoch 20. storočia. Odborníci dodnes nemajú jednotný názor na datovanie tejto sakrálnej stavby. Kolíše medzi 9. a 12. storočím.

V prírodovednej expozícii je vystavených 247 druhov vtákov a 46 druhov cicavcov. Oživujú ju spevy a hlasy niektorých živočíchov. Expozícia dokumentuje ekologické skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Zástupcovia jednotlivých skupín sú v expozícii usporiadaní podľa charakteristických biotopov, ktoré obývajú.
Chronologický sled vývoja zemplínskeho regiónu prezentuje Archeologická expozícia so svojim fondom asi 40 000 kusov. K najvýznamnejším exponátom patria neolitické plastiky, z obdobia eneolitu, súbor zlatých záveskov (najstarší doklad spracovania zlata na území Slovenska) a medené nástroje, zbrane, šperky a keramika z doby laténskej. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe.

Umelecko-historická expozícia obsahuje inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Medzi exponátmi sa vyníma gotická Pieta, renesančné a barokové plastiky svätcov či zbierka ikon a liturgických predmetov. K významným exponátom sa radia aj olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalovciach v rokoch 1911 - 1944.

Etnografickú expozíciu tvoria samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. Zdokumentované sú zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. Pozoruhodná je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj pozdišovského hrnčiarstva, ale aj exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne.

Historická expozícia ponúka v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. - začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne).

Zemplínske múzeum v Michalovciach sa od svojho vzniku zameriava na výskum a dokumentáciu prírody, pravekých a stredovekých dejín, histórie, kultúry a umenia regiónu Zemplína. Špecializuje sa na oblasť zoológie stavovcov, pravekých dejín, cirkevnej histórie, agrárnej etnografie, výtvarného umenia a umeleckých remesiel 19. - 21. storočia. Ponuka je široká, vychutnajte si ju aspoň tak, ako by si ju vychutnal Matej Bel.

Kostolné námestie 1, Michalovce
mapa
virtuálna prehliadka