fbpx
Gemerská gotická klenotnica

Gemerské gotické perly: Koceľovce, Štítnik, Ochtiná, Plešivec

Nie je dosť superlatívov na to, ako opísať Košický kraj. Ak však treba v krátkosti vidieť jeho najvzácnejšie a najúchvatnejšie klenoty na malej ploche, odhaliť treba tajomstvá Spiša alebo Gemera. Oblasť východného Gemera je však ešte špecifickejším vďaka kontextu minulosti a súčasnosti. Je doslova posiaty kostolíkmi, ktoré svojou hodnotou a výzorom patria ku klenotom, nielen slovenskej gotickej architektúry. Možno nie sú takých rozmerov, ako košická katedrála, bardejovská bazilika či levočský dóm. Sú však majestátne, dôstojné, prepracované takým majstrovstvom, ktorých hodnota je prakticky nevyčísliteľná. Zaujmú útulnosťou, dominanciou, tvarmi i unikátnou maliarskou výzdobou  interiérov. Až neuveriteľne zapadajú do rázovitej krajiny, akoby sám Stvoriteľ zasadil ich pod gemerské vrchy pri ich zrode. Starobylé, s tými najpôvodnejšími architektonickými prvkami, sú zapísané v zozname „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri a Malohonte“ a nominované na zisk značky Európske dedičstvo so súborom fresiek v 12 stredovekých kostoloch Gemera-Malohontu, medzi inými aj v 4 kostoloch Štítnického okruhu: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec. Tak teda neváhajte, zostúpte z  korába pod hladinu a s pokorou odhalíte tie najväčšie gemerské klenoty gotiky.


Koceľovce

Veža kostolíka v Koceľovciach pochádza z 1. polovice 14. storočia. Vďaka unikátnej streche sa stal aj výraznou dominantou okolitej krajiny. Veža má v prízemí štvorcový pôdorys, ktorý sa však od prvého poschodia mení na oktogonálny. Vzácne fresky predstavujú jeden z vrcholov gemerského nástenného maliarstva. K najpozoruhodnejším patrí monumentálna scéna Ukrižovania a Ukladania do hrobu, kde sa Majstrovi ochtinského presbytéria podarilo zobraziť hlboký smútok a bolesť troch Márií zo smrti Ježiša. Fresky sa podľa sond zachovali aj v lodi, zatiaľ však neboli odkryté. Odborníci fresky datujú do obdobia po roku 1400. Do sakristie vedú pôvodné kované dvere zo 14. storočia, dvere hlavného vstupu zo začiatku 16. storočia sú podobného typu.


Štítnik

Ďalšou zastávkou na výlete za gotickými perlami Gemera môže byť evanjelický kostol v Štítniku, ktorý ukrýva najrozsiahlejšie chrámové nástenné maľby. Architektúra s pôsobivo a presne vytvarovanými  hviezdicovými a sieťovými klenbami obklopuje návštevníka a núti ho zamyslieť sa nad majstrovstvom ducha. Spolu s najstarším organom na Slovensku dotvárajú autentickú atmosféru nástenné maľby na ploche viac ako 180 štvorcových metrov. Niektoré gotické fresky pochádzajú z konca 14. storočia a zobrazujú biblické motívy. V interiéri kostola sa vyníma gotická krstiteľnica z roku 1454 a tiež renesančno-barokové lavice, ktoré patrili členom slávnych štítnických cechov. Pred návštevou kostola je potrebné kontaktovať Evanjelický farský úrad a. v., Teplická 208, Štítnik, +421 58 793 13 42, +421 907 249 688, +421 918 696 618.


Ochtiná

Ďalšou perlou Gemera je evanjelický kostol v Ochtinej. Skvostná, pôvodne románsko-gotická stavba, je dnes v ostrom kontraste s chudobnejším okolím, kedysi bohatej a slávnej baníckej obce Ochtiná.  Jednoloďová stredoveká stavba s polygonálnym presbytériom nesie prvky románskeho, gotického aj barokového slohu s výtvarne dokonalými a hodnotnými freskami v interiéri zo 14. storočia. Zobrazujú christologický cyklus zoradený do troch pásov. Prvá, mariánska časť cyklu, zobrazuje výjavy Zvestovania Panne Márii, Návštevu Márie u Alžbety a Narodenie Krista. V závere presbytéria je Príchod a poklona troch kráľov, Obetovanie v chráme, Dvanásťročný Ježiš v chráme a Korunovanie Panny Márie.  Na severnej stene presbytéria sa nachádza Pašiová časť cyklu: Príchod Ježiša do Jeruzalema, Posledná večera a Modlitba v Getsemanskej záhrade. V polygóne presbytéria je zobrazená skupina farizejov, Petrova obrana a Judášov bozk, a mnohé ďalšie biblické výjavy. V rokoch 1976 – 1977 sa uskutočnil reštaurátorský výskum malieb v ochtinskom kostole, ktorý zaviedol pojem „Majster ochtinského presbytéria“ pre neznámeho autora týchto fresiek. Je autorom taktiež výmaľby presbytéria kostola v Koceľovciach. Presbytérium chrámu je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, ktorej vek bol dendrochronologicky (na základe zvyškov krovu) určený na obdobie po roku 1377. Ku kostolu je pristavená západne orientovaná veža s románskymi združenými oknami, vďaka ktorým bola stavba dlho považovaná za románsku. V prípade záujmu o prehliadku Ochtinského evanjelického kostola treba kontaktovať sprievodcu na čísle +421 905 874 096.


Plešivec

Pôvodne katolícky, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci je gotická, jednoloďová sakrálna stavba, pôvodne zasvätená svätému Jurajovi. Nachádza sa v centre mestečka a vďaka zachovanej freskovej výzdobe výnimočnej kvality patrí medzi významné kultúrne pamiatky nielen Gemera, ale celoslovenského významu.

Kostol má polygonálne ukončenú svätyňu a severne orientovanú kaplnku. Je dokladom vyspelosti gotickej architektúry, o čom svedčia prepracované okná s kružbou, fragmenty klenby a sedília v tvare oslieho chrbta. V interiéri je dodatočne osadený aj gotický náhrobok Ladislava Bubeka (Bebeka) z ružového mramoru. Hodnotný gotický portál prepájajúci kaplnku s loďou dotvára impozantnosť priestoru. Fresky sú odkryté len čiastočne, hoci výskum a reštaurovanie neustále pokračuje. Podstatná časť malieb sa nachádza v presbytériu, zobrazujú Ukrižovanie a Poslednú večeru. Odborníci usudzujú, že fresky sú dielom skúseného majstra z Talianska a boli vzorom pre ďalšie podobné realizácie v kostoloch v okolí (Štítnik, Ochtiná). Patria k najkvalitnejším freskám na území Slovenska. Areál chrámu dotvára samostatne stojaca zvonica z roku 1748.


Služby v okolí

Pizza Caffe za kostolom, Námestie 1. mája, 441, 049 32 Štítnik

Pizza Piazza Grill Bar, Československej armády 23, 049 11 Plešivec

Kebab Plešivec, Československej armády 38, 049 11 Plešivec