fbpx

Getting lost in the regions

Adrenaline in Paradise

If paradise, then the Slovak one! Rippling streams, winding cliffs and dense coniferous forests, whose peaks touch the sky. Magical waterfalls, fragments of history hidden in the most unexpected places and the wildness of nature confirm the distinctive name of the Slovak Paradise National Park. A real paradise for tourists, athletes and nature adorers, one of the nine Slovak national parks, which will embrace you and engulf you with its beauty. Be the discoverer of untouched nooks and crannies, conqueror of majestic rocks, grapple with the ferocity of the Hornád River. Get everything that the Slovak Paradise has to offer, pass the test of courage, expand the limits of your physical abilities in the company of experienced instructors of sailing, rafting, rock climbing. Treat yourself to a dose of endorphins on the ferrata in the acid gorge, borrow the sky and experience an adrenaline jump from a plane in tandem. Or will it rather be your first solo jump after completing a 5-day skydiving course?

Ferrata Kyseľ 

Forty years after the devastating fire, after which the Kyseľ Gorge was closed to the tourist public, you may visit it once again. More demanding passages are secured in the form of a secured path with fixed ropes and iron risers – via ferrata. The technical equipment of the ferrata enables a safe and comfortable crossing of the Kyseľ Gorge, which is the strictest protected zone of the national park. The mandatory equipment when visiting the ferrata includes the ferrata set. It is possible to visit the Ferrata either individually or it is possible to order an accompaniment at the Slovak Paradise National Park Administration with an expert explanation by an employee of the National Park Administration. However, escort on a ferrata is not mandatory. Ferrata is open from 15 June to 31 October and is recommended for guests over 6 years old. It is one-way, exclusively in the bottom-up direction. The price of the basic ticket is 5 €, which is ideal to buy in advance and book the date of your experience. You can also buy it in the form of an SMS via Slovak operators or directly on the spot in the amount of 10 €, without the right to possible discounts. Fir details on the necessary equipment, attractions, including operating rules, see the website http://npslovenskyraj.sopsr.sk/ferrata-hzs-kysel-zakladne-informacie-pre-navstevnikov/. You may rent ferrata sets for a minimal fee in Chata na Rozcestí, in the central rental shop in Čingov, in Podlesok, Kláštorisko and many other places published on the website. Accompaniment through the gorge with a professional employee of the Slovak Paradise National Park Administration or another trained employee with an expert explanation of the nature, history and attractions of the Kyseľ Gorge may be ordered from the Slovak Paradise National Park Administration. The starting point from which the employee accompanies is Kyseľ (estuary). The price of the escort is the same – 50 € per group. The group size is a maximum of 10 people. The price does not include a ferrata ticket, the rental of a ferrata set when accompanied is charged separately in the amount of 5 €/set/person.

You may book an escort by filling out the preliminary form on the site in the CALENDAR OF REGISTERED PEOPLE FOR FERRATA KYSEĽ ACCOMPANYING.

The maximum number of people that can pass through the ferrata is 18 persons per day, 9 persons per guide.

Rafting of the Hornád Gorge

The Hornád Gorge is considered one of the most beautiful canyons in Slovakia. If you have so far only known it as a hiker, we have an original adventurous form for you to discover it – by water. Since 2016, the canyon has been open again to paddlers. The rafting of the Hornád Gorge in the Slovak Paradise may be experienced from a canoe and a boat, accompanied by experienced instructors. The cruise starts in Hrabušice by the road bridge, where there is an official boarding point. The adventure on the river, which may last 3-4 hours, brings more adrenaline moments and the final euphoria of overcoming oneself. It is recommended to complete a relatively demanding rafting especially for those visitors who already have had some experience from other rafting. Not suitable for complete beginners and non-swimmers. Before the rafting, take a canoeing course and choose a rafting on the quieter parts of the Hornád River. Experienced paddlers will be happy to help you choose the right experience. The price of the experience is 30 € and includes boat rental and equipment (paddles, vests, helmets, wetsuits), instructor services, boat transport. A fee is required for a rafting permit in the Slovak Paradise National Park, which is 10 €/person and is to be paid in cash on the spot, it includes insurance in case of rescue by the fire brigade.

Sky rental

If your earthly experiences are mundane and you long for an extra dose of excitement in the clouds, then we have a “big deal” for you. Borrow a piece of the sky, spend about 20 minutes on board an airplane that will take you beyond ordinary views! Enjoy the impressive view of the picturesque Slovak Paradise, the majestic High Tatras, the historic Levoča, the Spiš Castle and get ready to jump! At an altitude of 3,000 metres, expect an extreme accumulation of emotions, the explosion of which you will experience in a 35-second free fall at a speed of 200 km per hour perpendicular to the ground, or even your controlled, 5 to 7 minutes peaceful parachute flight. Have you chosen? If so, visit compact.sk.

SKY RENTAL COMPACT Skydive & Flying – provides comprehensive services in the field of sports and recreational skydiving. It organises tandem jumps, parachuting courses for those interested in the first solo jump, runs a parachuting school and a school for flying on ultralight aircraft. It is also the main organiser and founder of the Slovak Parachuting League in precision landing.

Ferrata Kyseľ 

Po štyridsiatich rokoch od ničivého požiaru, po ktorom bola tiesňava Kyseľ pre turistickú verejnosť uzavretá, ju opäť môžete navštíviť. Náročnejšie pasáže sú zabezpečené formou zaistenej cesty fixnými lanami a železnými stúpačkami – via ferrata. Technické zariadenie ferraty umožňuje bezpečný a pohodlný prechod roklinou Kyseľ, ktorá je najprísnejšie chránenou zónou národného parku. Povinnou výbavou pri návšteve ferraty je ferratový set. Ferratu je možné navštíviť buď individuálne alebo je možné si objednať na Správe NP Slovenský raj doprovod s odborným výkladom pracovníka Správy NP. Doprovod na ferratu nie je však povinný. Ferrata je prístupná v období 15. jún až 31. október a odporúčaná pre osoby staršie ako 6 rokov. Je jednosmerná, výhradne v smere zdola nahor.  Cena základného lístka je 5€, ktorý je ideálne si zakúpiť vopred a rezervovať si termín vášho zážitku. Môžete si to tiež zakúpiť formou SMS cez slovenských operátorov alebo priamo na mieste vo výške 10 €, bez nároku na možné zľavy. Podrobnosti o nevyhnutnej výbave, zaujímavostiach, vrátane prevádzkového poriadku si pozrite na webovej stránke http://npslovenskyraj.sopsr.sk/ferrata-hzs-kysel-zakladne-informacie-pre-navstevnikov/. Ferratové sety si požičajte za minimálny poplatok v Chate na rázcestí, v centrálnej požičovni na Čingove, v Podlesku, Kláštorisku a mnohých iných miestach zverejnených na stránke. Doprovod roklinou s profesionálnym pracovníkom Správy NP Slovenský raj alebo iným zaškoleným pracovníkom s odborným výkladom o prírode, histórii a zaujímavostiach tiesňavy Kyseľ si objednáte na Správe NP Slovenský raj. Nástupné miesto odkiaľ pracovník sprevádza je Kyseľ (ústie). Cena doprovodu je jednotná – 50 € za skupinu. Veľkosť skupiny je maximálne 10 osôb. V cene nie je zahrnutá vstupenka na ferratu, zapožičanie ferratového setu pri doprovode je spoplatnené samostatne sumou 5 €/set/osoba.

Doprovod si môžete rezervovať vyplnením predbežného formulára na stránke v KALENDÁRI REGISTROVANÝCH ĽUDÍ NA DOPROVOD FERRATOU KYSEĽ. 

Maximálny počet osôb, ktorý môžu via ferratu absolvovať je 18 osôb za deň, na jedného sprievodcu 9 osôb. 

Splav Prielomu Hornádu

Za jeden z najkrajších kaňonov na Slovensku je považovaný Prielom Hornádu. Ak ste ho doteraz spoznávali len ako peší turisti, máme pre vás originálnu dobrodružnú formu na jeho objavovanie – po vode. Od roku 2016 je totiž kaňon opäť otvorený aj pre vodákov. Splav prielomu Hornádu v Slovenskom raji možno v sprievode skúsených inštruktorov zažiť z kanoe aj člna. Plavba začína v Hrabušiciach pri cestnom moste, kde je oficiálne nástupné miesto. Dobrodružstvo na rieke, ktoré môže trvať 3 – 4 hodiny, prináša viacero adrenalínových momentov a záverečnú eufóriu z prekonania seba samého. Pomerne náročný splav sa odporúča absolvovať predovšetkým tým návštevníkom, ktorí už majú nejakú skúsenosť z iných splavov. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov a neplavcov. Pred splavom absolvujte kurz kanoistiky a vyberte si splav na pokojnejších častiach rieky Hornád. Vo vašom výbere toho pravého zážitku vám radi pomôžu skúsení vodáci. Cena zážitku je 30€ a zahrňuje požičanie lode a výstroja (pádla, vesty, prilby, neoprénový set), služby inštruktora, dopravu lodí. Potrebný je poplatok za povolenie splavu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je 10€/osobu a platí sa v hotovosti na mieste, zahŕňa poistenie pre prípad záchrany HZS.

Požičovňa oblohy

Ak sú vám pozemské zážitky všedné a túžite po extra dávke vzrušenia v oblakoch, tak pre vás máme “veľkú pecku”. Požičajte si kúsok oblohy, strávte približne 20 minút na palube lietadla, ktoré vás vynesie za hranice všedných výhľadov! Užite si impozantný výhľad na malebný Slovenský raj, majestátne Vysoké Tatry, historickú Levoču, Spišský hrad a pripravte sa na výskok! Vo výške 3000 metrov očakávajte extrémnu kumuláciu emócií, ktorých explóziu zažijete pri 35 sekundovom voľnom páde rýchlosťou 200 km za hodinu kolmo k zemi, alebo aj vami ovládanom, 5 až 7 minútovom pokojnom lete padákom. Vybrali ste si? Ak áno, navštívte stránku compact.sk. 

POŽIČOVŇA OBLOHY | COMPACT Skydive & Flying – zabezpečuje komplexné služby v oblasti športového a rekreačného parašutizmu. Organizuje tandemové zoskoky, parašutistické kurzy pre záujemcov o prvý sólo zoskok, prevádzkuje parašutistickú školu a školu lietania na ultraľahkých lietadlách. Je tiež hlavným organizátorom a zakladateľom Slovenskej parašutistickej ligy v presnosti pristátia.